Công tác trọng tâm tháng 10/2018


  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

TRUNG TÂM GD KTTH - HN HẢI PHÒNG

---------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hải Phòng, ngày 30  tháng 9 năm 2018

   CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

THÁNG 10 NĂM 2018

1. PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA "CHÀO MỪNG 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRUNG TÂM ( 02/10/1983-02/10/2018 ) VÀ 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ( 20/11/1982-20/11/2018)" TRONG TOÀN THỂ CB,GV,NV TRUNG TÂM .

THỜI GIAN : TỪ NGÀY 01/10/2018 ĐẾN NGÀY 17/11/2018.

NỘI DUNG : *GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ GIỜ DẠY TỐT (CÓ 50% SỐ GV ĐĂNG KÍ)

*HỌC SINH ĐĂNG KÝ BUỔI HỌC TỐT ( MỖI LỚP ÍT NHẤT 3 BUỔI ).

*TĂNG CƯỜNG NỀ NẾP CHUYÊN MÔN DẠY VÀ HỌC. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH, ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CNTT VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC, CHÚ TRỌNG RÈN KỸ NĂNG THỰC HÀNH.

*ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN, TĂNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ               

*TIẾP TỤC XÂY DỰNG PHONG CÁCH NGƯỜI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN  TRUNG TÂM: " ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, CHU ĐÁO, LỊCH THIỆP".

2. TÍCH CỰC TRIỂN KHAI CÁC CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP TRUNG TÂM VÀ 36 NĂM NGÀY NGVN VÀO DỊP 20/11/2018. HOÀN THÀNH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG ĐỂ BÁO CÁO SỞ GD-ĐT.

3. TIẾP TỤC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN, TỔ CHỨC CÁC LỚP PHỐI HỢP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ CHO GIÁO VIÊN NGÀNH GD-ĐT THÀNH PHỐ. RÀ SOÁT ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC LAO ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI ĐƠN VỊ.  

4. TU BỔ CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG, BỐ TRÍ SẮP XẾP VỆ SINH CÁC PHÒNG LỚP HỌC, PHÒNG THỰC HÀNH, PHÒNG TỔ BỘ MÔN. BỔ SUNG VẬT TƯ VẬT LIỆU CẦN THIẾT PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, DẠY HỌC.

5. LẬP KẾ HOẠCH VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ: TRONG CÔNG TÁC DẠY HỌC NGHỀ PT (ĐỘT XUẤT, TOÀN DIỆN, CHUYÊN ĐỀ), CÔNG TÁC TÀI CHÍNH, CÔNG TÁC PHÁP CHẾ, CÔNG TÁC AN NINH AN TOÀN PCCN, CÔNG TÁC THƯ VIỆN, Y TẾ HỌC ĐƯỜNG VÀ MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC.   

Nơi nhận:                                                                                                                                    GIÁM ĐỐC

- Sở GD-ĐT (để b/c )                                                                                                                        (Đã ký)

- BGĐ, cán bộ chủ chốt;                                                                                                              Trần Việt Thạch

- Toàn thể  CB, GV, NV;

- Lưu VT.

                                                   

 

Tin Mới Nhất