Công tác trọng tâm tháng 8/2018


  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

TRUNG TÂM GD KTTH - HN HẢI PHÒNG

---------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hải Phòng, ngày 30 tháng 7 năm 2018

   CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

THÁNG 8 NĂM 2018

1. DỰ  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 CỦA BỘ VÀ SỞ GD-ĐT. TỔ CHỨC SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU NĂM HỌC. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HỌC NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM HỌC MỚI VỚI CÁC TRƯỜNG. CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ, TỔ CHUYÊN MÔN NHÓM BỘ MÔN LẬP CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC, GIẢNG DẠY NĂM HỌC MỚI ĐỂ BGĐ DUYỆT TRƯỚC KHI THỰC HIỆN.

2. PHỐI HỢP VỚI SỞ GD-ĐT VÀ ĐHSP HN 2 TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CDNN GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG. TÍCH CỰC TUYỂN SINH HỌC NGHỀ SƠ CẤP CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ NHU CẦU. 

3. BỐ TRÍ SẮP XẾP PHÒNG HỌC, PHÒNG CHỨC NĂNG, PHÒNG THỰC HÀNH; BỔ SUNG BÀN GHẾ, TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ, VẬT LIỆU; SỬA CHỮA, BỔ SUNG THIẾT BỊ CÁC PHÒNG VI TÍNH CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI.

4. HOÀN CHỈNH HỒ SƠ QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM  VÀ LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018. RÀ SOÁT, KIỆN TOÀN CÁC HỢP ĐỒNG TRONG LĨNH VỰC LIÊN KẾT, PHỐI HỢP ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ .

5. KIỆN TOÀN CÔNG TÁC TỔ CHỨC NHÂN SỰ, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐẦU NĂM HỌC. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC VỆ SINH CÔNG NGHIỆP, NỘI VỤ, TU BỔ CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN NINH, AN TOÀN, TỔ CHỨC TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ. THAM GIA TỔ CHỨC CÁC HỘI ĐỒNG THI NGHỀ PHỔ THÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ GD-ĐT.

Nơi nhận:                                                                                                               GIÁM ĐỐC

- Sở GD-ĐT (để b/c )                                                                                                                        (Đã ký)

- BGĐ, cán bộ chủ chốt;                                                                                                              Trần Việt Thạch

- Toàn thể  CB, GV, NV;

- Lưu VT.

                                                   

 


Tin Mới Nhất