Công tác trọng tâm tháng 9/2018


  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

TRUNG TÂM GD KTTH - HN HẢI PHÒNG

---------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hải Phòng, ngày 29  tháng 8 năm 2018

   CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

THÁNG 9 NĂM 2018

1. TRIỂN KHAI NĂM HỌC VỚI TINH THẦN ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, TIẾP TỤC THỰC HIỆN: "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH", " MỖI THẦY CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO". CHÚ TRỌNG NHỮNG NHIỆM VỤ SAU:

          - MỖI NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ CÓ 1 ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC, HOẠT ĐỘNG CỦA CÁ NHÂN.

          - CẤU TRÚC GIÁO ÁN, HÌNH THỨC THIẾT KẾ BÀI SOẠN, BÀI GIẢNG ĐÚNG THEO QUY ĐỊNH CỦA SỞ GD-ĐT ( CÔNG VĂN SỐ 1001/SGD-TRH NGÀY 17/8/2016).

2.  THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG , QUY CHẾ DÂN CHỦ, QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ  CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC KTTH-HƯỚNG NGHIỆP HẢI PHÒNG. THỰC HIỆN TỐT NỀ NẾP CHUYÊN MÔN, NỘI QUY SINH HOẠT, GIẢNG DẠY, NỘI QUY GIÁO DỤC NGHỀ PT NGAY TỪ ĐẦU NĂM HỌC. ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CNTT VÀ SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, ĐẶC BIỆT TRONG GIẢNG DẠY, QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO.

3. CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ, TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC, TRƯỞNG CÁC BỘ MÔN NGHỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRÊN CƠ SỞ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM HỌC CỦA ĐƠN VỊ. TỔ CHỨC THỰC HIỆN HIỆU QUẢ NGAY TỪ ĐẦU NĂM HỌC.

4. TÍCH CỰC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYỂN SINH LIÊN KẾT, PHỐI HỢP BỒI DƯỠNG ( CHÚ Ý BỒI DƯỠNG CBQL GIÁO DỤC, NGHỀ NGẮN HẠN, VV...) .

5. HOÀN THÀNH NÂNG CẤP SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC. TRANG TRÍ BỐ TRÍ SẮP XẾP PHÒNG  NGĂN NẮP, KHOA HỌC, ĐẢM BẢO MỸ QUAN CHO TỪNG MÔN NGHỀ. TU BỔ CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG, VỆ SINH NỘI VỤ PHÒNG HỌC LÍ THUYẾT, THỰC HÀNH VÀ CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG.

Nơi nhận:                                                                                                                                    GIÁM ĐỐC

- Sở GD-ĐT (để b/c )                                                                                                                        (Đã ký)

- BGĐ, cán bộ chủ chốt;                                                                                                              Trần Việt Thạch

- Toàn thể  CB, GV, NV;

- Lưu VT.

                                                   

 

Tin Mới Nhất