Hoạt Động Đào Tạo


HỘI NGHỊ TỔNG KÊT NĂM HỌC 2015 - 2016

Ngày 20 tháng 5 năm 2016, Trung tâm Giáo dục KTTH - HN Hải Phòng đã tổ chức “Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016”.

Xem Thêm

HỘI NGHỊ TỔNG KÊT NĂM HỌC 2015 - 2016

HỘI NGHỊ TỔNG KÊT NĂM HỌC 2014 - 2015

Ngày 20 tháng 5 năm 2015, Trung tâm Giáo dục KTTH - HN Hải Phòng đã tổ chức “Hội nghị tổng kết năm học 2014 - 2015”.

Xem Thêm

HỘI NGHỊ TỔNG KÊT NĂM HỌC 2014 - 2015

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 - 2017

Sáng ngày 07 tháng 01 năm 2017. Trung tâm Giáo dục KTTH - HN Hải Phòng tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác học kì I năm học 2016 - 2017.

Xem Thêm

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 - 2017

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016

Sáng ngày 15 tháng 01 năm 2016. Trung tâm Giáo dục KTTH - HN Hải Phòng tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác học kì I năm học 2015 - 2016.

Xem Thêm

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016

HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 VÀ SƠ KẾT HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2014 - 2015

Ngày 14 tháng 01 năm 2015, Trung tâm Giáo dục KTTH - HN Hải Phòng đã tổ chức “Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015 và Sơ kết học kỳ I, năm học 2014 - 2015”.

Xem Thêm

HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 VÀ SƠ KẾT HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2014 - 2015


Tin Mới Nhất