Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2018 - 2019


  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

TRUNG TÂM GD KTTH - HN HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC KTTH - HƯỚNG NGHIỆP HẢI PHÒNG

NĂM HỌC 2018 - 2019

         Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của bộ máy tổ chức pháp chế;

          Căn cứ Kế hoạch công tác của Trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp Hải Phòng năm học 2018-2019;

          Trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp Hải Phòng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019 như sau:

I. Nhiệm vụ chung:

          - Nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của bộ máy tổ chức pháp chế.

          - Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong  ngành giáo dục. Nâng cao ý thức tự giác và chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; tạo điều kiện để mọi người hiểu rõ được pháp luật là để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

          - Tăng cường nâng cao bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế của cán bộ làm công tác pháp chế để đảm bảo triển khai hiệu quả nhiệm vụ pháp chế tại đơn vị.

          - Tham gia góp ý kiến các văn bản để kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

          - Thực hiện và tổ chức, phổ biến kịp thời, thường xuyên đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các quy định của pháp luật mới về giáo dục và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật nói chung, các quy định riêng của ngành như: Thực hiện các quy chế về chuyên môn; về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh; về đạo đức nhà giáo...; Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp Hải Phòng.

          - Thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

          - Tăng cường công tác tự kiểm tra trong đơn vị và ý thức thi hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

          - Phổ biến nội dung giáo dục pháp luật cho học sinh lồng ghép trong giờ dạy hướng nghiệp. Tổ chức "Ngày pháp luật" sau khi có văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

          - Sử dụng và khai thác tốt, có hiệu quả các hình thức, phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua mạng internet, tủ sách pháp luật. Bổ sung, cập nhật thêm vào tủ sách pháp luật những tài liệu và pháp luật có liên quan; Quản lý, khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật.

          - Thực hiện ban hành văn bản, quản lý văn bản đi và đến; sử dụng và bảo quản con dấu đảm bảo đúng quy định. Báo cáo về công tác pháp chế gửi Sở Giáo dục và Đào tạo theo mẫu quy định và đúng thời gian.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

          - Xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai kế hoạch về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm học. Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị để mọi người có ý thức tôn trọng, tự giác thực hiện các quy định của pháp luật một cách nghiêm chỉnh và chính xác.

          - Đẩy mạnh, phát huy, triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

          - Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong Trung tâm và tăng cường tự kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và có những giải pháp giải quyết kịp thời nếu có vi phạm xảy ra.. Chú trọng tuyên truyền các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ...; chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự theo đúng pháp luật tới học sinh.

          - Tuyên truyền phổ biến các nội dung cơ bản về giáo dục pháp luật; các văn bản về cán bộ công chức, người lao động và các quy định liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của từng đối tượng.

          - Tích cực thực hiện tốt nề nếp kỷ cương, các nội quy, quy chế của Trung tâm đã ban hành; Thực hiện xây dựng phong cách người cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm là "Đoàn kết, sáng tạo, chu đáo, lịch thiệp".

          - Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế do Sở Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức cơ quan chuyên môn khác (nếu có).

          - Củng cố và duy trì tủ sách pháp luật, bổ sung thêm những tài liệu phù hợp phục vụ công tác chuyên môn và nhiệm vụ của đơn vị và các tài liệu tham khảo liên quan. Quản lý và thường xuyên sắp xếp tủ sách pháp luật để thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc tìm, mượn tài liệu. Chú trọng trong việc sử dụng thông tin điện tử, tin học tài liệu về pháp luật.

          - Thực hiện việc ban hành văn bản đảm bảo pháp lý, theo đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định (Thông tư số 01/2011/TT-BNV về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính).

III. Tổ chức thực hiện:

          - Tiếp tục duy trì hình thức tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cuộc họp cơ quan và họp tổ, phòng theo định kỳ.

          - Cho tất cả học sinh ký cam kết thực hiện nội quy ngay từ đầu năm học.

          - Thông báo trên bảng tin đầy đủ, kịp thời các văn bản của các Sở, Ban ngành liên quan.

          - Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đổi mới thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2018-2019; làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm.

          - Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về phòng chống tác hại của thuốc lá; lợi ích của việc sống trong môi trường không khói thuốc.

          - Phổ biến nội dung giáo dục pháp luật trong "Ngày pháp luật" cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị.

          - Tăng cường thường xuyên kiểm tra về công tác an ninh an toàn trong đơn vị; cơ sở vật chất, an toàn phòng chống cháy nổ để có những biện pháp sửa chữa, khắc phục kịp thời. Tổ chức, mời cán bộ phòng Cảnh sát số 1 PCCC công an thành phố về tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác PCCC cho toàn thể cán bộ giáo viên nhân Trung tâm ngay từ đầu năm học. Trung tâm cử 04 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác PCCC.

          - Báo cáo Kế hoạch công tác pháp chế và các báo cáo đột xuất khác theo đúng yêu cầu, quy định và thời gian.                   

 

NGƯỜI LẬP

 

        Nguyễn Thúy Hạnh      

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Việt Thạch

                                       

 


Tin Mới Nhất