Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020


HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020

 Chiều ngày 17/8/2019, Trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm.

Tại Hội nghị, Thạc sỹ Trần Việt Thạch - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm đã quán triệt các nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm của năm học 2019-2020.

Năm học 2019-2020, ngành Giáo dục tập trung thực hiện Nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; quán triệt phương châm hành động "bứt phá" của Chính phủ để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Thạc sỹ Trần Việt Thạch - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Sau khi quán triệt 9 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp cơ bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng đề ra trong năm học 2019-2020, đó là: Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước; Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; Nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên; Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên, bảo đảm an toàn trường học; nâng cao hiệu quả giáo dục dân tộc; Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục; Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tiếp đó, đồng chí Giám đốc tập trung quán triệt sâu vào 05 nhiệm vụ trọng tâm cùng với 05 giải pháp mà Trung tâm sẽ quyết tâm thực hiện tốt trong năm học 2019-2020 theo định hướng chung là: Tiếp tục phấn đấu ổn định và có bước phát triến toàn diện, giữ vững uy tín, truyền thống, thành tích là đơn vị nòng cốt trong giáo dục hướng nghiệp, nghề phổ thông của thành phố. Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của năm học đề ra. Chủ động thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Thành phố trong việc bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự để hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc chỉ đạo trong năm học mới, cần tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục; đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc 05 nhiệm vụ của năm học mới, đặc biệt là công tác bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục trong tình hình đổi mới mạnh mẽ của Giáo dục-Đào tạo hiện nay.

Hội nghị kết thúc với niềm tin phấn khởi của toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc theo phương hướng chung và các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

 

                                                            Bài và ảnh: Vũ Trường Khiêm

 


Tin Mới Nhất