Kế hoạch triển khai công tác Pháp chế Trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp


  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

TRUNG TÂM GD KTTH - HN HẢI PHÒNG

Số: 166 /KHPC-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hải Phòng, ngày 30 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 

CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC KTTH - HƯỚNG NGHIỆP HẢI PHÒNG NĂM HỌC 2019-2020

 

          Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của bộ máy tổ chức pháp chế ;

          Căn cứ Kế hoạch công tác của Trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp Hải Phòng năm học 2019-2020;

          Trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp Hải Phòng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2019-2020 như sau:

 

          I. Nhiệm vụ chung:

          - Nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của bộ máy tổ chức pháp chế.

          - Hướng dẫn góp ý kiến đối với Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

          - Tiếp tục kiện toàn, nâng cao trách nhiệm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, và kỹ năng công tác pháp chế của cán bộ làm công tác pháp chế để đảm bảo triển khai hiệu quả nhiệm vụ pháp chế tại đơn vị.

          - Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong  ngành giáo dục nhằm không ngừng nâng cao ý thức tự giác và chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; tạo điều kiện để mọi người hiểu rõ được pháp luật là để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

          - Tham gia góp ý kiến các văn bản để kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

          - Tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo.

          - Tuyên truyền, phổ biến Luật tiếp cận thông tin và phổ biến kịp thời, thường xuyên đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các quy định của pháp luật mới về giáo dục và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật nói chung, các quy định riêng của ngành; thực hiện tốt Quy chế dân chủ, Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp Hải Phòng.

          - Thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành nói chung và của đơn vị nói riêng.

          - Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong đơn vị để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý khi có vi phạm pháp luật.

          - Đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường sự phối hợp với các ban ngành có liên quan để triển khai và thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

          - Sử dụng và khai thác tốt, có hiệu quả các hình thức, phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua mạng internet, tủ sách pháp luật.

          - Thực hiện ban hành văn bản, quản lý văn bản đi và đến; sử dụng và bảo quản con dấu đảm bảo đúng quy định. Báo cáo công tác pháp chế gửi Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định và đúng thời gian.

          II. Nhiệm vụ cụ thể:

          - Xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai kế hoạch về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm học. Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị để mọi người có ý thức tôn trọng, tự giác thực hiện các quy định của pháp luật một cách nghiêm chỉnh và chính xác.

          - Đẩy mạnh, phát huy, triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

          - Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong Trung tâm và tăng cường công tác tự kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và có những xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm xảy ra.

          - Chú trọng tuyên truyền các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ...; chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự theo đúng pháp luật tới học sinh.

          - Tuyên truyền phổ biến các nội dung cơ bản về giáo dục pháp luật; các văn bản về cán bộ công chức, người lao động và các quy định liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của từng đối tượng.

          - Tích cực thực hiện tốt nề nếp kỷ cương, các nội quy, quy chế của Trung tâm đã ban hành; Thực hiện xây dựng phong cách người cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm là "Đoàn kết, sáng tạo, chu đáo, lịch thiệp".

          - Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế do Sở Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức cơ quan chuyên môn khác (nếu có).

          - Củng cố và duy trì tủ sách pháp luật, bổ sung thêm những tài liệu phù hợp phục vụ công tác chuyên môn, nhiệm vụ của đơn vị và các tài liệu tham khảo liên quan. Quản lý và thường xuyên sắp xếp tủ sách pháp luật để thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc tìm, mượn tài liệu. Chú trọng trong việc sử dụng thông tin điện tử, tin học tài liệu về pháp luật.

          - Thực hiện việc ban hành văn bản đảm bảo pháp lý, theo đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định (Thông tư số 01/2011/TT-BNV về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính).

          III. Tổ chức thực hiện:

          - Duy trì hình thức tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cuộc họp cơ quan và họp tổ, phòng theo định kỳ.

          - Thông báo trên bảng tin đầy đủ, kịp thời các văn bản của các Sở, Ban ngành liên quan.

          - Cho tất cả học sinh ký cam kết thực hiện nội quy ngay từ đầu năm học.        

          - Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đổi mới thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2019-2020; các tổ, nhóm chuyên môn cải tiến trong cách làm đồ dùng dạy học.

          - Tuyên truyền, phổ biến nội dung giáo dục pháp luật trong "Ngày pháp luật" tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

          - Tăng cường thường xuyên kiểm tra về công tác an ninh an toàn trong đơn vị; cơ sở vật chất, an toàn phòng chống cháy nổ để có những biện pháp sửa chữa, khắc phục kịp thời.

          - Báo cáo công tác pháp chế và các báo cáo đột xuất khác theo đúng yêu cầu, quy định và thời gian.

 

Nơi nhận:   

- Thanh tra Sở GD và ĐT;

- Ban Giám đốc TT;

- Lưu: Pháp chế, VT.                                                                                                               

GIÁM ĐỐC

 

 

  Trần Việt Thạch   

 

 

                                                                                      


Tin Mới Nhất