Xây dựng phong cách Đoàn kết - Gương mẫu - Trách nhiệm


HỌC TẬP LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH XÂY DỰNG PHONG CÁCH "ĐOÀN KẾT - GƯƠNG MẪU - TRÁCH NHIỆM" CỦA NGƯỜI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP HẢI PHÒNG, 

TRẦN VIỆT THẠCH

Bí thư chi bộ - Giám đốc Trung tâm

Trong buổi sinh hoạt chuyên đề năm 2018 của Chi bộ Trung tâm Hướng nghiệp Hải Phòng ngày 31/5/2018, đồng chí Bí thư chi bộ đã chính thức phát động việc xây dựng phong cách của người cán bộ đảng viên Trung tâm là "ĐOÀN KẾT, GƯƠNG MẪU, TRÁCH NHIỆM". Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang tích cực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm đang tích cực công tác, lao động theo phong cách "Đoàn kết, Sáng tạo, Chu đáo, Lịch thiệp" thì chủ trương này càng cần thiết và có ý nghĩa thiết thực hơn bao giờ hết.

Sinh hoạt Chi bộ

Muốn xây dựng và làm tốt để trở thành thành phong cách mang tính đặc trưng của người cán bộ đảng viên Trung tâm, chúng ta trước hết cần hiểu rõ, hiểu sâu tư tưởng của Hồ Chí Minh về các vấn đề: Đoàn kết, Gương mẫu và Trách nhiệm.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết được xuất phát từ thực tiễn khách quan của sự nghiệp cách mạng do quần nhân dân tiến hành và vì lợi ích chính đáng của nhân dân - Nó là một hệ thống các luận điểm về vị trí, vai trò, nội dung, nguyên tắc, phương pháp tập hợp, tổ chức lực lượng cách mạng, nhằm phát huy đỉnh cao sức mạnh của dân tộc, của quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh cho độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, đại đoàn kết là vấn đề có ý nghĩa sống còn, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ đường lối chiến lược, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng việt Nam. Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, từ khi có sự dẫn dắt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam thì cách mạng nước ta luôn thực hiện đường lối đại đoàn kết nhất quán, đúng đắn với hình thức tổ chức phù hợp, do đó đã phát huy cao độ được truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc, tạo nên “sức mạnh vô địch” cho cách mạng. Người khẳng định: “Đoàn kết là lực lượng mạnh nhất”, “Đoàn kết là sức mạnh vô địch”, “Đoàn kết là then chốt của thành công”… Nhờ đại đoàn kết mà dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ đã đứng lên  làm cuộc cách mạng Tháng Tám thành công, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và cả nước vững bước đi lên xây dựng CNXH. Người đã từng nói: " Nhờ có đại đoàn kết toàn dân mà nước Việt Nam chúng tôi nhất định sẽ thống nhất”. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”.Vì vậy, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh đại đoàn kết là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của cách mạng, nguyên nhân hàng đầu cho mọi thắng lợi của đất nước ta  trong bất kỳ hoàn cảnh, giai đoạn nào. Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh hùng hồn tư tưởng vĩ đại đó của Người. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết trong suốt sự nghiệp cách mạng của nước ta, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã quán triệt sâu sắc tư tưởng của Người về đại đoàn kết trong các văn kiện của Đảng, như: Nghị quyết số 07/NQ-TW, ngày 17/11/1993 của Bộ Chính trị (Khóa VII) về “Đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận thống nhất”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX), tháng 01/2004 về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”…Nhờ có đường lối đại đoàn kết đúng đắn, sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, tình hình chính trị ổn định, kinh tế xã hội phát triển và tăng trưởng mạnh,  vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế ngày càng tăng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, …Đến giai đoạn hiện nay, giai đoạn toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế  toàn diện và sâu rộng, với sự biến động hết sức phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, trong đó nổi lên là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, khủng bố, đảo chính và xung đột vũ trang ngày càng gia tăng, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng trầm trọng,vv…Trong nước, bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra trong các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII luôn vẫn còn hiện hữu trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội của đất nước, đó là: 1. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; 2. Nguy cơ chống phá, "diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch", " tự chuyển hóa", " tự diễn biến" xa rời lý tưởng của Đảng, xa rời lợi ích của nhân dân và mục tiêu xây dựng đất nước đi lên CNXH của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; 3. Nguy cơ tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực xã hội, làm suy yếu Đảng; 4. Nguy cơ về bảo vệ độc lập, chủ quyền đất nước, nhất là chủ quyền biển đảo trước âm mưu, thủ đoạn các nước lớn.  Đứng trước những nguy cơ này thì tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết lại càng thể hiện rõ những giá trị chân lý cả về  lý luận và thực tiễn. Về lý luận thì đây là một chân lý khoa học vĩ đại, là chìa khóa hữu hiệu nhất để giải quyết mọi khó khăn, thách thức hiện nay của đất nước, chân lý này đã được Người căn dặn Đảng ta rất kỹ trong di chúc rằng: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”, “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”; về thực tiễn phát huy được khối đại đoàn kết toàn dân tộc là tạo được “sức mạnh vô địch” mà không có kẻ thù nào có thể chiến thắng được.

Phong cách "Nêu gương" trong tư tưởng Hồ Chí Minh đó là mỗi cán bộ, đảng viên phải làm gương trong mọi công việc, từ nhỏ đến lớn và phải thể hiện thường xuyên về mọi mặt. Người luôn yêu cầu, nhắc nhở tất cả cán bộ, đảng viên đều phải nêu gương về đạo đức, phải "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", "Nói phải đi đôi với làm, nói ít làm nhiều".  Đặc biệt Người nhấn mạnh việc tự mình phải làm gương, cán bộ "gắng làm gương trong anh em, và khi đi công tác, gắng làm gương cho dân". Về vai trò nêu gương, Người thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên: "Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán hai chữ "cộng sản" mà được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mức thức cho người ta bắt chước". Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là phẩm chất đạo đức cách mạng chủ yếu, là nhân cách của con người. Người viết: "Trời có 4 mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có 4 phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có 4 đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một mùa, thì không thành trời. Thiếu một phương, thì không thành đất. Thiếu một đức, thì không thành người".

Hồ Chí Minh chỉ rõ, nêu gương trên 3 mối quan hệ: Với mình, với người, với công việc. Với mình: là phải không được tự cao, tự đại, tự mãn, kiêu ngạo, luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay,sử đổi điều dở của bản thân. Phải tự phê bình mình như rửa mặt hàng ngày. Với người: là luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, trung thực, không dối trá lọc lừa, khoan dung, độ lượng. Với việc: là dù trong quan hệ gia đìnhtrong hoàn cảnh nào cũng giữ nguyên tắc "Dĩ công, vi thượng", đặt việc công lên trên, lên trước việc tư.

Sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Vậy muốn nêu gương được, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nói phải đi đôi với làm. Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi. Nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo. Người phê phán những cán bộ " chỉ biết nói là nói, nói giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, nhưng một việc gì thiết thực cũng không làm được". Nhân dân không bao giờ tin cậy những cán bộ nói mà không làm, nói nhiều làm ít, nói hay làm dở, nói một đằng, làm một nẻo. Trong các nội dung nêu gương, cán bộ, đảng viên phải luôn nêu gương về tinh thần phục vụ nhân dân. Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm phục vụ nhân dân từ một triết lý sâu xa rằng, cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc đều do mồ hôi, nước mắt của dân mà ra, ên chúng ta phải đền bù xứng đáng cho dân. Vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên phải xông xáo, nhiệt tình, sâu sát với nhân dân, gương mẫu và dám chịu trách nhiệm trước dân cả về lời nói và việc làm. Để giáo dục bằng nêu gươngđạt kết quả cao, Hồ Chí Minh chủ trương " Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới".

            Về tinh thần trách nhiệm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Tinh thần trách nhiệm là gì? Là khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy,v.v. là không có tinh thần trách nhiệm". Trách nhiệm là phần việc được giao, nghĩa vụ phải làm tròn theo cương vị, chức trách của mình. Con người có bao nhiêu vị trí, vai trò, chức năng trong các mối quan hệ xã hội thì có bấy nhiêu trách nhiệm. Đó là trách nhiệm thành viên của mỗi con người trong quan hệ gia đình, trong cộng đồng tổ chức, xã hội, trách nhiệm công dân trong quan hệ với đất nước, trách nhiệm phục vụ nhân dân,... nói cho cùng ai cũng phải có trách nhiệm để hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao ( kế cả những công việc, nhiệm vụ do chính cá nhân mỗi người tự đặt ra cho bản thân mình). Như vậy có thể hiểu Trách nhiệm là khái niệm vừa thuộc phạm trù đạo đức, vừa thuộc phạm trù pháp luật. Có trách nhiệm chỉ chịu sự phán xét của dư luận, đạo đức. Có trách nhiệm ngoài sự phán xét của dư luận, đạo đức còn chịu sự xét xử của pháp luật. Trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước chịu sự phán xét của cả dư luận, đạo đức, kỷ luật của Đảng và pháp luật nhà nước. Hồ Chí Minh chỉ rõ trách nhiệm của mỗi người trong các mối quan hệ, nhưng nhấn mạnh trước hết là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Người thường nhắc nhở mỗi người có 3 trách nhiệm: trước Đảng, trước dân, trước công việc. Trong 3 trách nhiêm đó, trước hết cần có ý thức trách nhiệm cao trước công việc, trước dân, để làm thật tốt rồi mới đem kết quả đó mà báo cáo với cấp trên, với Đảng. Ý thức trách nhiệm là sự nhận thức về nghĩa vụ, nhiệm vụ phải hoàn thành của mỗi người. Theo Hồ Chí Minh, ý thức trách nhiệm của mỗi người trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao, với công việc phải làm. Ý thức trách nhiệm biểu hiện trong việc nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thực hiện đúng đường lối quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: Đảng và Chính phủ đề ra chính sách. Cán bộ phải nghiên cứu, hiểu suốt, thấm nhuần chính sách ấy. Theo chính sách ấy mà điều tra, nghiên cứu, hiểu thấu hoàn cảnh thiết thực của đơn vị mình, địa phương mình. Rồi đặt kế hoạch rỗ ràng, tỉ mỉ, thiết thực, để giải thích, tuyên truyền, cổ động quần chúng, làm cho mọi người hiểu thấu và ủng hộ chính sách của Đảng và Chính phủ như là của họ, rồi thi đua thực hiện đầy đủ chính sách ấy. Như thế là làm trọn nhiệm vụ. Để thực hiện trách nhiệm, phải bàn bạc với quần chúng, hỏi han ý kiến, gom góp sáng kiến của quần chúng. Lãnh đạo quần chúng và hoan nghênh quần chúng phê bình. Người cũng từng nói: " Tóm lại phải đi đúng đường lối quần chúng. Thế là có tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, đối với Chính phủ, đối với nhân dân". Bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư, tự lợi là trái hẳn với tinh thần trách nhiệm.

            Qua nghiên cứu tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về các vấn đề Đoàn kết, Nêu gương, Trách nhiệm, càng thấy rõ vai trò, sự cần thiết và tác dụng lớn lao của các vấn đề trên đối với mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là đối với cán bộ, đảng viên trong bất kỳ giai đoạn, hoàn cảnh nào. Đối với Chi bộ Trung tâm Giáo dục KTTH-Hướng nghiệp Hải Phòng trong nhiều năm qua đã thực hiện việc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thường xuyên, nghiêm túc. Việc tổ chức học tập được triển khai bài bản, có kế hoạch, có kiểm tra đánh giá, có sơ kết, tổng kết đúng quy định. Chi bộ đặc biệt chú trọng vấn đề " làm theo" Bác, thông qua công việc, công tác, sinh hoạt hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Cùng với việc tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, cấp ủy lựa chọn các vấn đề có tính thời sự, thực tiễn để tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, như: Tinh thần gương mẫu của cán bộ đảng viên, xây dựng phong cách người cán bộ, đảng viên Trung tâm, tham quan di tích lịch sử trên địa bàn thành phố,... Trong quá trình xây dựng và phát triển của đơn vị, các đảng viên trong chi bộ Trung tâm đã và đang làm việc, công tác với phong cách "Đoàn kết - Gương mẫu - Trách nhiệm", đóng góp vào thành tích chung Chi bộ nhiều năm đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh""Trong sạch vững mạnh tiêu biểu " và phần thưởng cao quý được Đảng, Nhà nước trao tặng cho đơn vị  "Huân chương Lao động" hạng Nhất, Nhì, Ba.

Trong chặng đường tiếp theo, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống 35 năm xây dựng trưởng thành, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu nhiều hơn nữa để đóng góp vào sự phát triển Trung tâm - Ngôi nhà thứ hai thân yêu của mỗi chúng ta. 

Chi bộ Đảng Trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp Hải Phòng


Tin Mới Nhất